Jump to content
x-nos

Βασάλτης Σε Άμμο Στο Θαλασσινό;

Recommended Posts

Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει χρησιμοποιήσει κανείς άμμο βασάλτη σε Θαλασσινό ενυδρείο ή αν γνωρίζει αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα.

Για όσους δεν γνωρίζουν προσθέτω κάποιες πληροφορίες παρακάτω...

Μαγματικά ή πυριγενή πετρώματα:

Ορισμός: Μαγματικά ή Πυριγενή πετρώματα είναι εκείνα τα πετρώματα, τα οποία δημιουργούνται μετά από τη στερεοποίηση του μάγματος (φυσικό τήγμα το οποίο υπάρχει μέσα στη Γη σε διάφορα βάθη). Το μάγμα όταν εκχυθεί στην επιφάνεια λέγεται λάβα.

Κατηγορίες πυριγενών πετρωμάτων:

Όταν το μάγμα στερεοποιηθεί μέσα στο φλοιό, σε βάθος, τα πετρώματα που προκύπτουν ονομάζονται βαθυγενή ή πλουτωνίτες ή πλουτώνια πετρώματα. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου το μάγμα (λάβα) φθάνει στην επιφάνεια και στερεοποιείται, τα πετρώματα ονομάζονται ηφαιστίτες ή ηφαιστειακά πετρώματα. Μερικές φορές η στερεοποίηση γίνεται σε μικρά βάθη, οπότε τα πετρώματα χαρακτηρίζονται ως υποηφαιστειακά. Όταν το μάγμα εισχωρήσει μέσα σε μεγάλα ρήγματα ή ανοίγματα δημιουργούνται τα φλεβικά πετρώματα. Τα πτητικά συστατικά του μάγματος είναι υδρατμοί και διάφορα άλλα αέρια (π.χ. H2, S, HF, HCI, CO, CO2, NH3, SO2 κ.ά. ), που παραμένουν μέσα του διαλυμένα λόγω της μεγάλης πίεσης που ασκείται στο εσωτερικό της Γης από τα υπερκείμενα στρώματα της λιθόσφαιρας και ασκούν μεγάλη επίδραση στις φυσικοχημικές του ιδιότητες. Τα μη πτητικά συστατικά, που αποτελούν την κύρια μάζα του μάγματος, είναι πετρογενετικά συστατικά από τα οποία θα προκύψουν τα ορυκτά που θα δώσουν τα πετρώματα και μεταλλικά συστατικά που μαζί με τα αέρια θα δημιουργήσουν τα μεταλλεύματα.

Ιστός πυριγενών πετρωμάτων:

Η διάκριση μεταξύ των πλουτώνιων και ηφαιστειακών πετρωμάτων στηρίζεται στον ιστό και στην υφή του πετρώματος. Ως ιστός χαρακτηρίζεται ο τρόπος εμφάνισης των ορυκτών συστατικών μέσα στη μάζα του πετρώματος, ο βαθμός κρυστάλλωσής τους, το μέγεθος και το σχήμα τους.

Κατά το σχηματισμό των πλουτωνιτών η ψύξη του μάγματος γίνεται με βραδύ ρυθμό, με συνέπεια να υπάρχει δυνατότητα τα ορυκτά συστατικά να κρυσταλλωθούν πλήρως και να σχηματισθούν ευμεγέθεις κρύσταλλοι, ορατοί με γυμνό μάτι. Στην περίπτωση αυτή ο ιστός ονομάζεται ολοκρυσταλλικός ή γρανιτικός (πχ. γρανίτης).

Στα ηφαιστειακά πετρώματα όμως, λόγω της απότομης ανόδου του μάγματος προς την επιφάνεια, η θερμοκρασία του πέφτει απότομα με συνέπεια να σχηματισθούν υαλώδεις ή μικροκρυσταλλικές μάζες. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για υαλώδη ιστό (πχ. οψιδιανός) και στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για αφυρικό ιστό.

Πολλές φορές όμως μέσα στην υαλώδη ή μικροκρυσταλλική μάζα βρίσκονται κρύσταλλοι διαφόρων ορυκτών μικροί ή μεγάλοι, οι οποίοι σχηματίζονται πριν την έκχυση της λάβας και οι οποίοι ονομάζονται φαινοκρύσταλλοι. Ο συνδυασμός της υαλώδους ή μικροκρυσταλλικής μάζας και των φαινοκρυστάλλων χαρακτηρίζεται ως πορφυριτικός ιστός (πχ. ανδεσίτης).

Ταξινόμηση πυριγενών πετρωμάτων:

Οι ουσιαστικότερες ταξινομήσεις των πυριγενών πετρωμάτων βασίζονται στη μεταφορά σε τριγωνικά διαγράμματα ορυκτολογικών κριτηρίων. Το βασικότερο ρόλο στις ταξινομήσεις αυτές έχουν τα ποσοστά του χαλαζία, των αστριοειδών και η ποσοτική αναλογία αλκαλιούχων αστρίων προς πλαγιόκλαστα.

http://www.metal.ntua.gr/uploads/256...sification.pdf

Κυριότερα πυριγενή πετρώματα:

Βασάλτης: Ο βασάλτης είναι το αντίστοιχο ηφαιστειακό πέτρωμα του γάββρου και είναι το πιο διαδεδομένο έκχυτο πέτρωμα. Είναι ολομελανοκρατικό έως μελανοκρατικό πέτρωμα με ιστό υαλώδη έως ολοκρυσταλλικό, αλλά κυριαρχεί ο πορφυριτικός. Οι φαινοκρύσταλλοι αντιπροσωπεύονται από βασικά πλαγιόκλαστα, αυγίτη, διοψίδιο ή ολιβίνη. Στους βασάλτες ανήκουν και οι δολερίτες που είναι φλεβικά πετρώματα αντίστοιχης σύστασης.

Παρατηρήσεις:

Όπως θα διαπιστώσατε από τα παραπάνω, τα πετρώματα διακρίνονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Ιζηματογενή, Μεταμορφωμένα και Μαγματικά / Πυριγενή. Όλα τα πετρώματα αποτελούνται από άθροισμα ορυκτών. Τα ορυκτά δηλαδή είναι οι "δομικές μονάδες" των πετρωμάτων. Όλα τα πετρώματα περιέχουν ασβέστιο (Ca) είτε σε χαμηλή είτε σε υψηλή περιεκτικότητα. Τα πετρώματα χαρακτηρίζονται Ca-ούχα όταν αποτελούνται από ένα ή περισσότερα Ca-ούχα ορυκτά, δηλαδή ορυκτά πλούσια σε Ca.

Μερικά συνηθισμένα, πλούσια σε ασβέστιο ορυκτά, είναι ο ασβεστίτης [CaCO3], ο αραγωνίτης [CaCO3], ο δολομίτης [CaMg(CO3)2], ο ανορθίτης/Ca-ούχο πλαγιόκλαστο [CaAl2Si2O8], ο ακτινόλιθος [Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2], ο ανδραδίτης [Ca3Fe2(SiO4)3] και η κεροστίλβη [(Na,K)Ca2(Mg,Fe,Al)5(SiAl)8O22(OH)2].

Μερικά συνηθισμένα Ca-ούχα πετρώματα, δηλαδή πετρώματα πλούσια σε Ca, είναι ο ασβεστόλιθος (ιζηματογενές), το μάρμαρο (μεταμορφωμένο), ο γάββρος, ο ανδεσίτης και ο βασάλτης (μαγματικά). Ένα συνηθισμένο μη Ca-ούχο πέτρωμα είναι ο γρανίτης και γενικότερα τα γρανιτοειδή πετρώματα. Τα πετρώματα αυτά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα του τριγώνου QAP ταξινόμησης πλουτωνίων πετρωμάτων, και έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα σε Ca. Για την περίπτωση των ηφαιστειακών λαβών ανδεσιτικής ή βασαλτικής σύστασης, αν και πρόκειται για λάβες, είναι πλούσια σε Ca πετρώματα (περιέχουν Ca-ούχο πλαγιόκλαστο=ανορθίτη), κάτι το οποίο παρερμηνεύεται πολύ συχνά. Αντίθετα, οι όξινες λάβες ρυολιθικής σύστασης για παράδειγμα, έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα σε Ca και δεν θεωρούνται Ca-ούχα πετρώματα. Από τα υελώδη ηφαιστειακά πετρώματα (αυτά που αποτελούνται μόνο από ύελο και δεν περιέχουν καθόλου κρυστάλλους ορυκτών) χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κίσσηρη (κοινώς ελαφρόπετρα) και ο οψιδιανός, τα οποία είναι κατά 100% πυριτικά πετρώματα, αφού η ύελος είναι άμορφο SiO2.

Από την πληθώρα των Ca-ούχων πετρωμάτων (όλων των κατηγοριών) μόνο ελάχιστα μπορεί να αναγνωρίσει ο χομπίστας ενυδρειόφιλος και γενικά οποιοσδήποτε δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις πετρολογίας αλλά και πρόσβαση στα επιστημονικά εργαστήρια. Συγκεκριμένα, μπορούν να αναγνωριστούν μόνο ο ασβεστόλιθος και το μάρμαρο (όταν περιέχει μόνο ασβεστίτη και καθόλου δολομίτη), δηλαδή πετρώματα τα οποία περιέχουν Ca υπό την ορυκτολογική μορφή του ασβεστίτη [CaCO3]. Η αναγνώριση πραγματοποιείται με την κοινή μέθοδο της επίδρασης ψυχρού αραιού υδατικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέως (HCL) - το κοινό aquaforte. Ιδανικά, πρέπει να σπάσουμε το πέτρωμα στη μέση περίπου και να στάξουμε στην εσωτερική πλευρά μερικές σταγόνες aquaforte. Αν παρατηρηθεί ισχυρός αναβρασμός σημαίνει ότι το πέτρωμα είναι πλούσιο σε Ca (δηλαδή ασβεστόλιθος ή μη δολομιτικό μάρμαρο). Να σημειωθεί ότι τα δολομιτικά μάρμαρα αναβράζουν ασθενώς ή καθόλου με την επίδραση ψυχρού διαλύματος HCL. Ωστόσο, ξανά-τονίζω ότι, ο μη-αναβρασμός δεν συνεπάγεται ότι το πέτρωμα δεν είναι πλούσιο σε Ca (περιπτώσεις πετρωμάτων που δεν περιέχουν [CaCO3] αλλά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Ca).

Τέλος, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο όπου κάποια πετρώματα πλούσια σε Ca (ασβεστόλιθος, μάρμαρο, γάββρος, βασάλτης, ανδεσίτης, κ.λ.π., δηλαδή είτε έχουν αναβράσει με το test aquaforte είτε όχι) έχουν τοποθετηθεί σε ενυδρειακό περιβάλλον. Το αν θα απελευθερωθεί Ca από τα πετρώματα αυτά στο νερό, με συνέπεια την αύξηση της gH και του pH πιθανά, είναι ένα τεράστιο και πολύ-παραγοντικό ζήτημα. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου αυξήθηκαν τόσο η gH όσο και το pH και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε καμία μεταβολή των παραμέτρων αυτών ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να πραγματοποιηθεί μεταφορά κατιόντων ασβεστίου από το πέτρωμα στο νερό, θα πρέπει προηγουμένως το πέτρωμα να υποστεί χημική διάβρωση και έκπλυση, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του νερού σε κατιόντα Ca++. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι συγκεκριμένες διεργασίες (χημική διάβρωση και έκπλυση του πετρώματος) εξαρτώνται άμεσα τόσο από την ορυκτοχημική σύσταση του πετρώματος όσο και από τις κύριες χημικές παραμέτρους του ενυδρειακού νερού (kH, gH, pH, ORP).

(πηγή άρθρου: greekdiscus.com)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κανείς ρε παιδιά;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εμ κανεις βρε χρηστο...πως σου ηρθε τωρα αμμο απο βασαλτη.....βρες εναν αραγωνιτη και τελειωνεις,τι θελεις μπλεξιματα τωρα.

Δεν το στελνω απο tapaltak

Share this post


Link to post
Share on other sites

που να τον βρεις τον μαύρο; και να τον βρεις θα τον πληρώσεις για χρυσό

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εκτός και αν περάσεις καμιά βόλτα απο Σαντορίνη μεριά...

Share this post


Link to post
Share on other sites

και αυτό ακριβό μου ακούγεται... :bigemo_harabe_net-82:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βρε Χρήστο, το ενυδρείο σου θέλει ακόμη να το επενδύσεις σε πιο ουσιαστικά πράγματα.. φωτισμό, skimmer, test κλπ... επένδυσε τα χρήματά σου εκεί και άσε κατά μέρος την "μαύρη άμμο" χε χε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το γνωρίζω Αίολε απλά είμαι σε ένα δίλημμα για το αν αξίζει να επενδύσω εκεί ή να κάνω ένα μεγαλύτερο. Μόλις γύρισα και από τον φίλο μου τον Lasal όπου πάντα είναι πρόθυμος να με βοηθήσει και το ψήνω σαν ιδέα τον τελευταίο καιρό....

Edited by x-nos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×