Jump to content

Delta

Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • Content Count

  167
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

1 Follower

Profile Information

 • Φύλο
  'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου
  250 reef
 • Location
  Θεσσαλονίκη

Previous Fields

 • Χώρα
  Hellas

Recent Profile Visitors

284 profile views
 1. Να και 2 πρόχειρες φωτογραφίες του κομματιού που κάθεται πάνω στο ενυδρείο....
 2. Βάζω ένα σχεδιάγραμμα που δείχνει πως συνδέονται τα ηλεκτρονικά. Στα δεξιά έχω βάλει 3άδες led, η κάθε μια με την αντίστασή της. Μπορούμε να έχουμε όσες από αυτές θέλουμε, συνδεδεμένες παράλληλα όπως φαίνεται στο διάγραμμα, αρκεί το τροφοδοτικό (12V) που θα δίνει ρεύμα να τις "σηκώνει" από άποψης αμπερ. Εγώ έβαλα 4 τέτοιες 3άδες. Στα αριστερά του διαγράμματος φαίνεται ο τρόπος που συνδέονται τα 2 καλώδια που φεύγουν από τα LED στο τρανζιστοράκι, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί στο ίδιο "κουτί" με το arduino και το DS307 RTC (real-time clock) και να συνδεθεί με το pin 3 του arduino, καθώς και με το τροφοδοτικό (το οποίο θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς για το arduino). Ένα καλό λινκ για το DS307 και το πως ακριβώς συνδέεται με το arduino είναι αυτό: http://www.ladyada.n.../ds1307rtc.html Φωτογραφίες του arduino+DS307 φαίνονται στο λινκ που έβαλα παραπάνω (2ο μήνυμα του thread). Αργότερα θα κοιτάξω να βάλω και φωτο της κατασκευής των LED.
 3. Το κόστος του arduino είναι γύρω στο 20ευρο από ebay (ή και Ελλάδα). Τα υπόλοιπα, led, τρανζιστοράκια κλπ είναι κανα 5 ευρώ όλα μαζί (εγώ έβαλα 24 led) από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών. Πλεξι άλλα 2-3 ευρώ, και άλλα τόσα για καμμιά πλακέτα. Από κει και πέρα πρέπει να χρησιμοιποιήσεις κολητήρι. Φωτο θα βάλω αλλά θα αργήσει γιατί έχει πέσει δουλειά...
 4. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλιστα μπορεις να ορίσεις και τις ώρες στις οποίες θα "ανατέλει" και θα "δύει" η σελήνη. Δηλαδή ξεκινάει από κάποια ώρα και σταδιακά αυξάνει την ένταση των led ως μια φωτεινότητα η οποία είναι ανάλογη του ποσοστού της σελήνης που φωτίζεται τη συγκεκριμένη μέρα (0% νέα σελήνη - 100% πανσέληνος). Μετά κάποιες ώρες η ένταση σταδιακά πέφτει ξανά στο 0. (όλα αυτά ρυθμίζονται στο πρόγραμμα). Το αρχείο το κάνω paste εδώ - είναι "σεντόνι" αν θέλουν οι mods μπορούν να το διαγράψουν και να το κάνουμε επισυναπτόμενο αν λυθεί το θέμα με το ανέβασμα αρχείου. --Αρχή αρχείου moonlight.pde-------------------------------------------------------------------------------------------- /* Moonlight LED driver Requires DS1407 real-time clock Reads date, estimates moon phase and dims the LED accordingly. For simplicity, moon "rises" and "sets" within a given period which is always the same. Copyright 2011 Delta (aquazone.gr forum) */ //for DS1307 RTC #include "Wire.h" #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 #define DS1307_RAM_BASE 0x08 #define DAYLIGHT_SAVINGS //MOONLIGHT PARAMETERS #define MAX 0.40 //maximum intensity to be reached at full moon double pctfull; double rise_or_set; double con; // Output int redPin = 3; // PWM pin 3 int ledPin = 13; // Program variables int redVal = 255; // Variables to store the values to send to the pins //clock variables long int sec; //current time in seconds byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; byte DST; //binary flag for Daylight Savings Time float floatHour; int i = 0; // Loop counter int wait = 30000; // ms loop delay int DEBUG = 1; void setup() { pinMode(redPin, OUTPUT); // sets the pins as output if (DEBUG) { // If we want to see the pin values for debugging... Serial.begin(9600); // ...set up the serial ouput on 0004 style Serial.println("Hello"); } //DS1307 setup Wire.begin(); check_clock_ok(); //check if clock lost power - if so, freeze. //use next line only to set/correct time when needed //setDateDs1307((byte)0,(byte)04,(byte)23,(byte)2,(byte)9,(byte)1,(byte)12); //if this is a reset in the middle of the photoperiod, set correct time getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); sec= ((long int)hour*3600+(long int)minute*60+(long int)second); if (DEBUG) { Serial.println(" "); Serial.print("Time now:"); Serial.print(hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(minute, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(second, DEC); Serial.print(", DST:"); Serial.println(DST, DEC); Serial.println(" "); Serial.print("Day:"); Serial.print(dayOfMonth, DEC); Serial.print(" Month:"); Serial.print(month, DEC); Serial.print(" Year:"); Serial.print(year, DEC); } //NOTE: THIS CODE COMPUTES THE MOON PHASE. It assumes that //the arduino is switched off during the day. Otherwise, this //code must be placed in the main loop section con=Conway(year, month, dayOfMonth); //Serial.print(con, DEC); con=(con-(14.5))/(14.5); pctfull= 1.0-abs(con); } // Main program void loop() { ///////////////////// GET DATE/SET CLOCK if NECESSARY //get the date getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); //get DST status DST=get_ram_byte(0); //current time of day in seconds //sec= ((long int)hour*3600+(long int)minute*60+(long int)second); #ifdef DAYLIGHT_SAVINGS //if we are on Fall time and it's the last sunday in march, spring ahead 1 hr if ((DST==0) && (dayOfWeek>=1) && (month>=3) && ((dayOfMonth+7)>31) && (hour>3)) { DST=1; set_ram_byte(0,DST); setDateDs1307(second, minute, hour+1, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); } //if we are on Spring time and it's last sunday in october, fall back 1 hr if ((DST==1) && (dayOfWeek>=1) && (month>=10) && ((dayOfMonth+7)>31) && (hour>3)) { DST=0; set_ram_byte(0,DST); setDateDs1307(second, minute, hour-1, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); } #endif ////////////////////// end clock code //pctfull is the fraction of moonlight intensity (1 full, 0 new moon) //start at 11pm with moonrise, go up to pctfull at 11:30, stay there for 5 hrs //then at 4:30am moonset until 5am floatHour=(float)hour+( (float)minute)/60; if (floatHour>=22 && floatHour<=22.5) { // moonrise rise_or_set=(floatHour-22)/(22.5-22); } else if ((floatHour>22.5) || (floatHour<=2.0)) { //moon high rise_or_set=1.0; } else if (floatHour<2.5) { //moon set rise_or_set=(2.5-floatHour)/(2.5-2.0); } else rise_or_set=0.0; //convert to 0...255 and send to analog out (PWM) redVal=(int) 255*rise_or_set*MAX*pctfull; analogWrite(redPin, redVal); // Write current values to LED pins if (DEBUG) { // If we want to read the output //DEBUG += 1; // Increment the DEBUG counter //if (DEBUG > 10) // Print every 10 loops //{ // DEBUG = 1; // Reset the counter //Serial.print(i); // Serial commands in 0004 style Serial.print("\n"); // Print a tab Serial.print("R:"); // Indicate that output is red value Serial.print(redVal); // Print red value Serial.print("\n"); Serial.print("Hour:"); // Indicate that output is red value Serial.print(floatHour); // Print red value Serial.print("\n"); Serial.print("RoS:"); // Indicate that output is red value Serial.print(rise_or_set); // Print red value Serial.print("\n"); Serial.print("PctFull:"); // Indicate that output is red value Serial.print(pctfull); // Print red value Serial.print("\n"); Serial.print("Conway:"); // Indicate that output is red value Serial.print(con); // Print red value //} } delay(wait); // Pause for 'wait' milliseconds before resuming the loop } ///////////////////////////////////////////////////// // Moon Phase - Conway algorithm ///////////////////////////////////////////////// // returns age of the moon from 0-29. double Conway(byte yr, byte mo, byte da) { double r; //r = yr % 100; r=(double) yr; //Serial.println(" "); //Serial.print("yr:"); //Serial.print(yr, DEC); //Serial.print(" mo:"); //Serial.print(mo, DEC); //Serial.print(" da:"); //Serial.print(da, DEC); r =fmod(r,19); if (r>9){ r -= 19;} r = fmod(r * 11,30) + mo + da; if (mo<3){r += 2;} r = r-8.3; r = fmod(floor(r+0.5),30); // Serial.print(" r:"); // Serial.print(r, DEC); return ((r < 0) ? r+30 : r); } //////////////////////////////////////////////////////////// //DS1307 functions /////////////////////////////////////////////////////////////// // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal byte decToBcd(byte val) { return ( (val/10*16) + (val%10) ); } // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers byte bcdToDec(byte val) { return ( (val/16*10) + (val%16) ); } // Gets the date and time from the ds1307 void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { // Reset the register pointer Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); // A few of these need masks because certain bits are control bits *second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.receive()); *hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive()); *month = bcdToDec(Wire.receive()); *year = bcdToDec(Wire.receive()); } // 1) Sets the date and time on the ds1307 // 2) Starts the clock // 3) Sets hour mode to 24 hour clock // Assumes you're passing in valid numbers void setDateDs1307(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0); Wire.send(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock Wire.send(decToBcd(minute)); Wire.send(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set // bit 6 (also need to change readDateDs1307) Wire.send(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.send(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.send(decToBcd(month)); Wire.send(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); } void check_clock_ok() { // Make sure the clock has valid data Wire.beginTransmission( DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0x00); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom( DS1307_I2C_ADDRESS, 1); byte runningflag = Wire.receive(); // Make sure that at least the clock didn't lose power // by checking the CH (Clock Halt) flag if (runningflag & (1<<7)) { Serial.println("ERROR: RTC DEAD!"); // We don't want to do anything without valid data int ledflag = 1; while (1) { delay(1000); digitalWrite(ledPin, ledflag = !ledflag); } } } void set_ram_byte(int idx, byte val) { //SET RAM BYTE //////////////////////////////////////////////////////// Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(DS1307_RAM_BASE+idx); Wire.send(val); Wire.endTransmission(); } byte get_ram_byte(int idx) { // GET RAM BYTE ////////////////////////////////////////// Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(DS1307_RAM_BASE+idx); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 1); return (Wire.receive()); } --Τέλος αρχείουρχή αρχείου moonlight.pde--------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Βαγγέλη, με απασχόλησε το θέμα πρόσφατα, και έφτιαξα κάτι το οποίο θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να το παρουσιάσω. Η δική μου λύση (επειδή είχα ήδη ένα arduino για ντιμάρισμα του φωτιστικού μου) http://www.aquazone....ndpost&p=586534 Ήταν απλά να του αλλάξω το πρόγραμμα ώστε να οδηγεί 2 σειρές από LED τα οποία προμηθεύτηκα και κόλλησα ο ίδιος. Τα υλικά/βήματα είναι σχετικά απλά για κάποιον που πιάνουν λίγο τα χέρια του από ηλεκτρονικά. 1) 2 σωλήνες διαφανές πλεξι, διάμμετρος 2εκ περίπου εσωτερικά. Μήκος όσο θέλουμε (για να χωράνε όσα led θέλουμε στη σειρά). + μικρά πλακάκια/κομματάκια διαφανές πλεξι για να να φτιάξουμε βάση ή ποδαράκια για να μην κατρακυλάνε οι σωλήνες ή να τους στηρίξουμε τέλος πάντων όπως θέλουμε. 3) Blue LED και αντιστάσεις, τα οποία έβαλα σε διάταξη ανά 3, όπως αυτός εδώ http://pcbheaven.com..._1282211658.png 4) Τα LED και τις αντιστάσεις τα κόλλησα σε μια στενή λωρίδα πλακέτας ίσα για να χωράει στο διαφανές plexi. Τα έκλεισα μέσα και τράβηξα καλώδιο προς το arduino όπου έκανα σύνδεση με ένα φτηνό τρανζιστοράκι (εγώ έβαλα το 2Ν2222Α), και με ρεύμα/γείωση όπως δείχνει η εικόνα © σε αυτό το σύνδεσμο: http://www.opensourc.../img/ledctl.gif Η παροχή ρεύματος και γείωση υπάρχουν ήδη στην πλακέτα του arduino - το σήμα που οδηγεί το τρανζιστοράκι (και ντιμάρει τα LED) είναι μια από τις εξόδους του arduino. 5) για τον κύκλο της σελήνης: ο υπολογισμός του είναι πιό πολύπλοκος απ'ότι έχω χρόνο να εξηγήσω εδώ, αλλά υπάρχουν κάποιοι σχετικά απλοί αλγόριθμοι (π.χ. Conway) οι οποίοι παρεκλίνουν "λίγο" από τον πραγματικό κύκλο (στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είσαι συγχρονισμένος +/1 καμμιά μέρα σε σχέση με τη σελήνη, αλλά για ενυδρείο δε μας νοιάζει). Το πλήρες πρόγραμμα προσπαθώ να το επισυνάψω εδώ αλλά δε μου επιτρέπει λέει "Σφάλμα Δεν σας επιτρέπεται να ανεβάσετε αυτό το είδος αρχείου". Προς MODS: η κατάληξη είναι .pde και περιέχει σκέτο κείμενο...
 6. Το αν θα έχεις πρόβλημα υγασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (η θερμοκρασία του χώρου, η ήδη υπάρχουσα υγρασία, και άλλα...), οπότε είναι δύσκολο να σου πει κάποιος σίγουρα. Π.χ. το βράδυ μπορεί να πέφτει η θερμοκρασία του χώρου, και το θερμαινόμενο νερό του ενυδρείου να εξατμίζεται και να συμπυκνώνεται στο ξύλο από πάνω. Όχι και το καλύτερο... Αν βάλεις καπάκι, θα γλυτώσεις από τους υδρατμούς ίσως, αλλά ίσως να έχεις πρόβλημα το καλοκαίρι με τη ζέστη. Αν το πήρες απόφαση να το κάνεις έτσι κι αλλιώς όμως, εγώ θα σου έλεγα βάλτο, αλλά στενή παρακολούθηση τον πρώτο καιρό για να δεις πως θα "συμπεριφερθεί"...
 7. Μήπως κάποιος θα μπορούσε να μου πει τι ακριβώς είναι οι οργανισμοί που εμφανίζονται στις φωτο; Στην πρώτη το μήκος του κελύφους είναι περίπου 5 χιλιοστά. Στη 2η ένα άσπρο σκουλήκι - το πάχος του είναι περίπου 1 χιλιοστό και μήκος 4-5 εκ. Στην 3η και 4η φωτο φαίνεται σε κόκκινο κύκλο κάτι το οποίο είναι πολύ μαλακό στο άγγιγμα, άσπρο και το έχω βρει να μεγαλώνει σε 3-4 σημεία του βράχου, αλλά και στην έξοδο του σκιμμερ μου σήμερα που τον καθάριζα. Είναι σφουγγάρι;
 8. To flush kit είναι καλό να το έχεις γιατί καθαρίζει τυχόν αποθέσεις στη μεμβράνη και παρατείνει το χρόνο ζωής της. Προσωπικά πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά που θα δώσεις (λίγα σε σχέση με το όλο σύστημα). Μπορείς να κάνεις flushing για κανένα λεπτό κάθε φορά που χρησιμοποιείς την ΑΟ. Το κάθε πότε θέλει αλλαγή η ΑΟ εξαρτάται από πολλά πράγματα - οι μεμβράνες έχουν κάποιο rating σε γαλόνια, π.χ. 1500, και μετά πρέπει υποτίθεται να τις αλλάξεις, αλλά ο πλεον αξιόπιστος τρόπος είναι να μετρήσεις τα TDS στην έξοδο της μεμβράνης σε σχέση με τα TDS στη βρύση. Αν π.χ. η μεμβράνη σου κανονικά κατακρατεί 98% των TDS και εσύ βλέπεις τα TDS στην έξοδο να παίρνουν την ανηφόρα πάνω από 3-4% αυτών της βρύσης, ξέρεις ότι είναι ώρα για αλλαγή. Για τα απιονισμένα, ξέρω μερικούς που τα χρησιμοποιούν - κυρίως σε πολύ μικρά ενυδρεία. Αλλά όσο ανεβαίνουν τα λίτρα είναι παίδεμα τα κουβαλήματα και τα ταξίδια στα σουπερ μαρκετ νομίζω... Και δεν ξερω και οικονομικά αν συμφέρει. Καλύτερα φρέσκο ΑΟ παραγωγής σου...:-)
 9. Ευχαριστώ. Θα την αφήσω στην ησυχία της τότε... :-)
 10. Αχα! Τώρα που το είπες googl-αρα euphyllia splitting και βρήκα ότι πράγματι έτσι είναι - ετοιμάζεται να διαιρεθεί ο πολύποδας. Ευχαριστώ. Για το τάισμα τώρα - έριξα λίγο tropic marin zooton (σκόνη zooplangton που ανακατεύεις με νερό) με μια σύριγγα και μόλις πήγε πάνω στην eyphyllia αυτή έβγαλε μια "μύξα" στην οποία κόλλησε αυτό. Η μύξα σιγά σιγά απομακρύνθηκε με τη ροή του νερού. Υποθέτω ότι ενοχλήθηκε ή δεν έπρεπε να την ταϊσω με αυτό;
 11. Κι εγώ το σκεφτόμουν αυτό, αλλά το άφησα μέχρι και 1 βδομάδα - δεν έγινε τίποτα.
 12. Πριν λίγες μέρες απέκτησα μια μικρή eyphyllia divisa (νομίζω) την οποία παρακολουθώ και μαθαίνω σχετικά. 1) Σήμερα πρόσεξα ότι είχε σχηματίσει κάτι σαν "φουσκάλα" στο κέντρο, όπως φαίνεται στη φωτο. Μπορεί κάποιος να μου πει τι είναι και αν είναι φυσιολογικό ή σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα; 2) Διαβάζω ότι μερικοί την ταϊζουν mysis ή cyclopeze αλλά αλλού λέει ότι είναι φωτοσυνθετική και δεν το χρειάζεται. Τελικά, είναι καλό να την ταίζω ή όχι; 3) Αν πρέπει να την ταϊζω, μπορώ να της ρίξω τοπικά τροφές όπως zooplangton (από αυτά που κυκλοφορούν σε σκόνη) ή δεν πρέπει;
 13. Προσπαθούσα να σκεφτώ έναν εύκολο τρόπο για μηχανική φίλτρανση στο ριφάκι μου. Δεν ήθελα ούτε εξωτερικά φίλτρα, για τους γνωστούς λόγους, ούτε να βάζω χέρι συνέχεια στο σαμπ, ούτε filter bags/socks στην επιστροφή του νερού γιατί το οπτικό αποτέλεσμα ήταν λίγο χάλια. Κατέληξα στο να κόψω ένα κομμάτι eggcrate ώστε να χωράει ακριβώς στον πύργο της υπερχείλησης, ανάμεσα στο χτενάκι και το durso, και πάνω του ακουμπάω απαλά ένα κομμάτι "υαλοβάμβακα" τον οποίο η ροή του νερού σταθεροποιεί πάνω στο eggcrate. Βρήκα ότι κρατάει αρκετή μπίχλα - σε 2 μέρες έγινε σκούρο καφέ, και ότι αλλάζεται πανεύκολα - απλά σηκώνω το eggcrate και βάζω καινούργιο κομμάτι υαλοβάμβακα. Έλεγξα επίσης ότι δεν επηρρεάζει σημαντικά τη ροή του νερού, γιατί η επιφάνεια του υαλοβάμβακα μέσα στο νερό είναι αρκετά μεγάλη (περίπου 30εκ Χ 10 εκ), οπότε ακόμα και όταν βρωμίζει πολύ, η στάθμη του νερού μέσα στον πύργο δεν ανεβαίνει πάνω από 0.5εκ. περίπου σε σχέση με το όταν δεν είχα καθόλου το "σύστημα" αυτό. Ως άσχετος στα reef όμως, ήθελα να το ανεβάσω εδώ και να ακούσω γνώμες σχετικά με το αν νομίζετε ότι είναι καλή ιδέα ή αν κάτι μου έχει ξεφύγει και θα δημιουργήσει προβλήματα.
 14. Αν είσαι λίγο "τολμηρός" και δε θέλεις να δώσεις πολλά λεφτά, ένας συνχομπίστας τα έφτιαξε - κατά κάποιο τρόπο - παίρνοντας απλά ακροφύσια και βάζοντας στο σημείο εκείνο θερμοσυστελόμενο μακαρόνι και λίγη ενυδρειακή σιλικόνη. Γίνεται υποβρύχιο... Έχει το μειονέκτημα ότι αν θέλεις να αλλάξεις λάμπες πρέπει να κόψεις το θερμοσυστελόμενο και να βάλεις καινούργιο, αλλά με δεδομένο ότι αυτό θα το κάνεις κάθε 9-12 μήνες...
 15. Είχα δει στο Quiko - νομίζω της arcadia. Για DIY κατασκευή τα θέλεις;
×
×
 • Create New...